WhatsApp #: (509) 3218-2920

Jezi Sèl – Tèks: Mollah & Storly Michel

 

© 4VEH, 28 avril 2019

Depi m te tonbe sou tè Dayiti
Jouk rive kounyea m gen lespri
M toujou tande y ap di tout chimen mennen Wòm
Pou tout fi e pou tout òm
Sa vle di ou ka rive sou tout fòm
Menm si w pa respekte lè nòm
Men zanmi m pou lesyèl se yon ka esepsyonèl
Pa gen ni de pa gen ni twa se yon sèl

Se asepte Jezi
Pou w ka gen lavi
ki pap janm fini
Se sèl Li m konnen
Se sèl Li k genyen
Se sèl Li k fè m byen

Se sèl Li k te mouri sou lakwa
Pou nou ka gen lavi Jodia
Se sèL Li k te soufri a Gòlgota
Pou nou ka ranpòte laviktwa
Sou tout demon, baka san fwa ni lwa
Menm si w wè lèzom ap chante kantamwa
Yo panse yo se sèl wa
Yo panse yo se sèl kèk chante sou tè sa
Adje pa?
San Kris se san pè, san chwa, san jwa
Se kafe koul ak ma,
Se traka

Zanmi m asepte Kris
Paske deyò a twò tris
Se nan Kris pou w fokis
Se sèl Li ki bay plis
Ou mèt tande y ap rekalme jistis
Men tout jistis san Kris ètegal a blokis
Pa fwa se biznis

Petèt gen moun k ap tande
Ki di mesye sa ap plede pale
A di vre se tan l ap fè pase
Paske l ponkò janm repete kij’on moun ka sove
Epoutan m fè k so t pale
Ou te ka pa t ap koute
Paske m apèn sot repete
Si w ta renmen sove se pran Kris san tade
Kite tout vye peche
Kwè nan Kris e nan Kris sèl pou tout letènite

Pa bliye pa gen moun ki fèt pitit Bondye
Jan 1:12 deklare
Ke papa nou se djab li rele
Tcheke Jan 8 si w panse m twonpe
Ou si w ta panse se sou blòf m kanpe
Ou byen se pawòl m ap likide pou m ka touche
Se vwe senmenn sa yo m g’on grangou ki tèlman anraje
Men se pa pou sa pou m ta oze devye Pawòl BonDye
San sa m konnen se malediksyon m t ap atire
Paske m konnen BonDye ak kipidite yo pa mont’on bourik a de
Se sak fè m dwe bay verite a kri san negosye

Se sèl lè w asepte Kris ou vin pitit BonDye
BonDye vin adopte w ou vin ko-eritye
Akòz san Kris ki te koule
Pagen lòt wout ankò, ni kesyon fè jefò
Kisa n ka fè devan BonDye pou n pase pou miyò?
Bon nou s’on bann woklò, nou tout antò
Sèl sa n ka fè se ba l lavi n kòm trezò

Mwen si m pa t gen Kris anverite m te fini
Gen moun kap ri
K ap mande ki lè m te kòmanse
Anverite
San Kris m t ap fann, m t ap vann, m t ap bannann
M t ap toun’on kò san nan m’

Alò si g’on moun k ap koute ki twouve ke m “funny”
Men anmenmtan ki ponkò konvèti
Alò pa pran chans sètfwasi
Pa pas’on lòt jou san Jezi
Paske deyò a di e pwofesi ap akonpli
Piga w jwe ak lavi

Menmsi gen moun kap di
Levanjil ki sela levanjil ki sesi
Hm! papa, pito m nan li
Paske la gen lajwa , gen lapè, gen lavi, gen lanmou san mezi
Ni tou pa pran eskiz di m a gentan vini
Ou wè lendi ou pa konnen madi
Ou pa Jezikri ou pa gen pouvwa sou fiti
Jodia se jou J
Se jou pa w la menm pou w asepte Jezi
Se jou fèt ou, jou yon dezyèm lavi
Prese vini pa fè tèt di
Vin enskri non w nan yon nouvo fanmi
Epi konsa m tou met deyò pandan m ap pwofite di w mèsi
Si nou pa wè ankò isi, n a wè anwo nan paradi!