WhatsApp #: (509) 3218-2920

Service d’Adoration 70e

Service d’Adoration 70e

Info

Moman anivèsè se toujou yon bon okazyon pou nou remèsye Bondye pou byenfè Li yo anvè nou. Byenke nou pa ka rankontre fasafas, nou va reyini an espri e an verite pandan w lakay ou pou nou adore e remèsye Bondye pou 70 an egzistans Radyo Tele 4VEH. Bondye Fidèl e nou pap janm sispann louwe non Li. Vèsè nou ane 2020 an e pou 70e la se yon bon rapèl byenfè ak fidelite Bondye. Li di : « Men m ap fè yon lòt bagay pou nou. Li kòmanse rive déjà. Nou pa wè li ? Mwen pral fè yon wout nan mitan dezè a. Mwen pral fè gwo dlo koule nan savann lan. » Ez.43 :19 N ap tann ou ! Branche sou tout platfòm 4VEH yo Dimanch 7 jyen 2020 a 10 :00 AM pou nou adore e remèsye Bondye ansanm pou 70 an Radyo Tele 4VEH yo.

Info
Location: Sou tout Platfòm 4VEH yo & Facebook, YouTube Live
Date: June 7, 2020
Duration: 1 Day